Α΄ Δημοτικού (42)

Β΄ Δημοτικού (29)

Γ΄ Δημοτικού (37)

Δ΄ Δημοτικού (32)

Ε΄ Δημοτικού (44)

ΣΤ΄ Δημοτικού (50)

Για όλο το Δημοτικό (13)