Α΄ Δημοτικού (40)

Β΄ Δημοτικού (28)

Γ΄ Δημοτικού (36)

Δ΄ Δημοτικού (32)

Ε΄ Δημοτικού (44)

ΣΤ΄ Δημοτικού (52)

Για όλο το Δημοτικό (12)